Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem Państwa danych osobowych jest ExtraHut spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000659612, NIP: 9662109396, REGON: 36639504100000, zwanA dalej „ExtraHut” lub „Administratorem”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: iod@tenderhut.com
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie komunikacji marketingowej, przedmiotowa zgoda wyrażana jest za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach internetowych wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przekazywanie informacji o prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz oferowanych produktach i usługach, rzetelne wykonywanie zaciągniętych przez Administratora zobowiązań, w tym realizacja umów, oferowanie produktów/usług o jak najwyższym standardzie, a także przekazywanie informacji o Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych we wzmiankowanym zakresie mieści się w obrębie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora i jest niezbędne do dostarczania klientom informacji, produktów oraz usług.


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów, a także informacji o wprowadzanych nowych rozwiązaniach,
przekazywania informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym,
przekazywania informacji o spotkaniach, akcjach promocyjnych i innych działaniach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością,
należytego wykonania umowy zawartej z Administratorem (w tym w celach podatkowych, ubezpieczeń społecznych, realizacji reklamacji czy gwarancji) w przypadku zawarcia umowy obejmującej świadczenie usług na Państwa rzecz.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którzy bezpośrednio świadczą usługi na rzecz Administratora (m.in. podwykonawcom, podmiotom współpracującym oraz spółkom powiązanym z Administratorem) lub odbiorcom, za pośrednictwem których Administrator realizuje działania o charakterze marketingowym lub informacyjnym.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe oraz prawne.
Państwa dane osobowe co do zasady, nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to konieczne dla wykonania dla Państwa określonych zadań lub działań.
Administrator zawarł umowę współadministrowania z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej TenderHut. Szczegółowe postanowienia umowy mogą zostać Państwu udostępnione na wniosek złożony na adres: iod@tenderhut.com


3. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTU, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ
Posiadają Państwo prawo do:
wycofania zgody
dostępu do Państwa danych,
sprostowania Państwa danych,
usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
przenoszenia Państwa danych,
sprzeciwu wobec operacji dokonywanych na Państwa danych.
Zgromadzone dane osobowe podlegają profilowaniu polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do pobierania informacji o odwiedzanych stronach, i wyświetlaniu na ich podstawie reklam w związku z ich tematyką.
W celu realizacji przysługujących Państwu w tym cofnięcia udzielonej zgody, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres mail iod@tenderhut.com
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących terminach:
na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem – do czasu upływu terminu w którym Państwo lub Administrator mogą dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, lub do upływu terminu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami organy władzy publicznej mogą wszcząć postępowanie w związku z wykonaniem umowy,
w związku z prowadzeniem działań marketingowych i informacyjnych – do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych.


4. POLITYKA CIASTECZEK
Strona internetowa, z której Państwo korzystają, dostępna pod adresem: … (zwany dalej „Serwisem”), nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w terminalu (urządzeniu końcowym) wykorzystywanym przez Państwa do korzystania z Serwisu i umożliwiają korzystanie z niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer lub sygnaturę.
Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb technicznych;
tworzenia statystyk (w tym za pomocą narzędzia Google Analitics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
sprawdzenia efektywności przeprowadzanych kampanii reklamowych oraz promocyjnych.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do korzystania z Serwisu (tj. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że wprowadzenie ograniczeń stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.